Polityka prywatności

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W GABINET WETERYNARYJNY EMDE VET MAGDALENA DEREZIŃSKA Z SIEDZIBĄ W JÓZEFOSŁAWIU

§ 1

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gabinet Weterynaryjny EMDE VET Magdalena Derezińska z siedzibą przy Urocza 14, 05-509 Józefosław(zwana dalej: „Firma”).

2. W zbiorach danych osobowych, utworzonych przez Firmę, przetwarzane są informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.).

§ 2

1. Firma przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz przepisów wykonawczych z nią związanych, a także innych przepisów, ustaw i rozporządzeń, normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.

2. W celu realizacji obowiązków ustawowych z zakresu ochrony danych osobowych, Firma jako Administrator Danych Osobowych wyznaczyła osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Firmie, zwaną Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

3. Przetwarzając dane osobowe, Firma dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym realizuje wdrożone zasady ochrony i bezpieczeństwa, mające na celu:

a) zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w Firmie,

b) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem,

c) zabezpieczenie przed dostępem do danych osób nieupoważnionych, na każdym etapie ich przetwarzania,

d) przechowywanie danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

1. Dane osobowe przetwarzane przez Firmę w zbiorach danych osobowych obejmują tylko te dane, które zostały dobrowolnie podane Firmie przez osobę fizyczną, której przedmiotowe dane dotyczą.

2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w Firmie służy realizacji jej celów, w szczególności związanych z:

a) organizacją i przeprowadzeniem programów statutowych Fundacji w dziedzinie finansów osobistych: Coaching Finansowy, Konferencje Biblia o Finansach, Kursy Finansowe Crown, Warsztaty finansowe dla młodzieży, Warsztaty dla rodziców i dzieci, Kursy dla Liderów, Kursy dla Wykładowców.

b) organizacją i przeprowadzeniem konkursów oraz wydarzeń wchodzących w skład działań na rzecz rozwoju kariery zawodowej: Konferencje Biblia o Pracy, Kompas Kariery zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.

3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są przede wszystkim przedsiębiorcy (osoby fizyczne lub osoby prawne), współpracujący z Fundacją w ramach realizacji jej celów statutowych, w szczególności realizacji programów oraz wydarzeń wskazanych w pkt 2 powyżej.

4. Dane osobowe przetwarzane są w Fundacji w zbiorach:

a) tradycyjnych, tj. w wersji papierowej oraz

b) w systemach informatycznych.

§ 4

Przetwarzając dane osobowe, Fundacja dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym realizuje wdrożone zasady ochrony i bezpieczeństwa, mające na celu:

1) zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w Fundacji,

2) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem,

3) zabezpieczenie przed dostępem do danych osób nieupoważnionych, na każdym etapie ich przetwarzania,

4) przechowywanie danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 5

1. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych Fundacji, przysługuje prawo do:

a) uzyskania informacji, jakie zbiory dane osobowych są tworzone przez Fundację oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych,

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane osobowe jej dotyczące oraz podania treści i zakresu tych danych,

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

f) żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację, może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt a) – e) powyżej, nie częściej niż raz na 6 (sześć) miesięcy.

3. Uprawnienie wskazane w ust. 1 pkt f) powyżej przysługuje osobie fizycznej, które dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w każdym czasie. www.Crown.org.pl

 

§ 6

1. Fundacja jest zobowiązana do udzielenia osobie fizycznej, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt a) – e), na jej wniosek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Fundacji wniosku w tym zakresie.

2. Informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt a) – e) udziela się w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Na wyraźny wniosek osoby, której dane dotyczą informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt a) – e) udziela się na piśmie.

§ 7

1. W przypadku wykazania przez osobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Fundacja jest obowiązana, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.

2. W razie niedopełnienia przez Fundację, o którym mowa w ust. 1 powyżej, osoba, fizyczna, której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.

3. Fundacja jest obowiązana poinformować, bez zbędnej zwłoki, odbiorców, którym udostępniono zbiór danych osobowych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.

§ 8

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na żądanie każdej osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację.

2. Dodatkowo Regulamin jest udostępniony w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej www.crown.org.pl

3. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz Kodeksu cywilnego.